Kategóriák
#kontextus

1920. január 6.

VASALÓSZÉN kicsinyben kapható Kispest, Kossuth, utca 39. sz.

(Nemzeti Újság)

Szombatfalvy Albert volt detektivfőnök aranylakodalma. Kispesten a református templomban, majd pedig lakásán tegnap ünnepelték Szombatfalvy Albert nyugdíjazott detektivfőnök és neje aranylakodalmukat. A rendőrség részéről dr. Marinovich Jenő főkapitányhelyettes tolmácsolta a testület szerencsekivánatait.

(Pesti Napló)
Szombatfalvy (1848-1922) egyrészt Szemere Miklós távoli rokona volt, másrészt jól ismerte az Ady családot. Ady Endre 1904-ben kelt, és Szemeréhez írt levelében tőle is kér némi anyagi támogatást ahhoz, hogy Párizsban maradhasson. A Magyar Rendőr c. lap egy 1936-os száma szerint a budapesti detektívtestület szolgálati szabályzata Szombatfalvy vezetőse (1890-1899) óta van érvényben. Hozzá köthető továbbá a detektívek specializálódása (lopási csoport, cselédügyek, erkölcsügyek, stb.). Lakik: Kispest, Kossuth utca 27. (a Városháza környékén lehetett valahol, ha azóta újraszámozták az utcát)

MAGÁNYOS NŐ VICINEK ajánlkozik. Szigligeti-utca 14. ajtó 5. Kispest.

(Friss Újság)
Vici: bizalmas.

Kegyelemre terjesztették föl a kispesti rablógyilkosokat. Vasárnap délelőtt 11 órakor hirdette ki dr. Langer Jenő kuriai biró a Margit-körúti fogházban a kispesti rablógyilkosok ügyében a rögtönitélő bíróság ítéletét. (…) Mátyásné kegyelmet kért. Farkas Mátyás védője védence számára szintén kegyelmet kért. A rögtönitélő bíróság zárt, ülésben kegyelmi tanáccsá alakult és mind a két halálraítéltnek a kegyelmi ügyét fölterjesztette a magyar Kuriához. (…)

(Népszava)

A Mária Valéria-telep házai (fotó: FORTEPAN / Budapest Főváros Levéltára)

Látogatás a „Mária Valéria” munkástelepen

— Az Est tudósitójától —

Feketén szürke, tompa pasztellkép a kispesti határ, melyet élesen tör meg egy hatalmas épületcsoportozat. A Mária Valéria-telep ez, fehérfalu, feketefödelü barakkjaival. Kiállítások kapuinak silány utánzata a főkapu. Kiállításra megyünk be azon csakugyan, a nyomor, az ínség megtekintésére. A kapu alatt sötét, örömtelen alakok álldogálnak. Apró gyerek simul egyikükhöz. Szegénykének kékvörös a keze, cipőtlen lába a hidegtől. Sovány arcán nemcsak a tél, de az élet hidege is. Kócos, piszkos kutya hasal a bejárat melletti korcsma ajtajának küszöbén. Nagy tócsákat kell kikerülni, hogy előre juthassak. Beljebb az udvaron már semmi értelme a kerülgetésnek. Sár, bokán felül érő ragadós, agyagos mindenütt. Rongyos ruháju asszonyok cuppognak mellettem. A szegénység el nem titkolható panasza az arcukon, néma jaja a szájuk szögletében.

Az Országos Lakásépítő Bizottság építette a telepet tizenkét millió korona költségen, hogy a háború alatt ránkszakadt lakásínségen segítsen. Óriási kiterjedésű a szükséglakások e telepe. Négy főutcája, két mellékvonala és talán száz apró utcácskája van. Rendben, mérnöki pontossággal kimérve sorakoznak egymás mellé a deszkabarakkok.

Mikor a proletárdiktatura ránk szakadt, még javában folyt az építkezés. Egy hétfő reggelen meglepetve látták a munkások, hogy vasárnapon, míg a munka szünetelt, a félig kész barakkok megteltek egészen. Az építkezést erre úgy a hogy befejezték. Lakásbért a proletárok uralma alatt fizetni nem kellett. November elsején rendezte a lakbér-kérdést a főváros lakásügyi bizottsága. Ötszáz család lakik a barakkokban. Egy részük két szobás, a legtöbbjük egy szoba-konyhás lakásban. Két szobáért ötven, egy szobás lakásért harmincöt koronát kell most havonta fizetni. A lakók javarésze elégedetlen e »magas« lakbér miatt, különösen azok, kik albérlőiktől, ágyrajáróiktól tizenhat-husz koronát kérnek el hetenként.

Külön orvosi rendelője, négy kemencés pékmühelye, korcsmája, trafikja van a telepnek. A jövő hónapban lesz mészárszékük. füszerüzletük, kávémérésük, zöldséges bódéjuk a barakklakóknak. Tavaszra lesz kész a hatalmasra tervezett fürdő is.

Eddig rendben volna minden, de a mi a lakók viselkedését illeti, az szinte leírhatatlan. Cserny akasztófájára kellene a gazembereit felhúzni. — Legjobb lenne az egész telepet petróleummal leönteni s egy éjszaka felgyújtani. — Nem tisztességes lakóhely ez, de zsiványok tanyája. — Ilyen véleményeket mondogatnak a lakókról künn a telepen. A lakók a munkásosztályhoz tartoznak. Éjszakánkint valóságos rablóvilág dúl a barakkok között. Nincs ott semmi biztonságban. Mint a szegény Vetésiné esete mutatja, még az emberélet sem. Semmi felügyelet sincs a telepen. Alig mulik el éjszaka, hogy valami tolvajlás ne történnék. A barakkok ajtóit feszitik le mostanában tüzrevalónak. Ledöntik a falakat s az alapgerendákat húzzák ki az épületek alól. De nemcsak a telepet rongálják, hanem egymást is fosztogatják. Karácsony előtt az egyik lakó összes ruhanemüit, egy másiknak kecskéjét, a harmadiknak lovát, a negyediknek disznaját lopták el. Kisebb dolgok eltulajdonítását már fel sem panaszolják, annyira megszokták a tolvajlásokat. Karácsony és ujév éjszakáján valóságos sortüzek dördültek el a telepen. Egész éjjel szóltak a fegyverek, — így ünnepeltek. A felnőttek példáján tanulnak a gyerekek. A kispesti országúton nem mehet el kocsi, melyről valamit le ne emelnének. Megtörtént, hogy szenes, fás kocsikat teljesen kifosztott a tolvaj gyerekhad.

Mostanában vezették be a telepre a villanyvilágítást. A lakók közül többen megtagadták a villany bevezetéséért járó ötven korona kifizetését. Nem kaptak világítást, most hát lopják a villanyt. Szomszédjaik lakásából. E miatt örökös rövidzárlat van a telepen. A dolog vége az lesz, hogy egyszer lángbaborul az egész barakktábor.

A telep gondnokának és a jobbérzésü lakóknak minden reménysége a karhatalomban van. Ugy tudják, hogy a jövő héten csendőröket vezényelnek ki a telepre a rakoncátlanságok megfékezésére.

(Az Est)
Az 1962-ben elbontott Mária Valéria telep nem Kispesten, hanem a város határán, a mai ferencávárosi József Attila lakótelep helyén terült el. A kor viszonyaira jellemző, hogy az itt élő Vetési Jánosné meggyilkolása mégis kispesti ügynek számított.
További képek a Mária Valéria telep bontásáról.

2 hozzászólás a(z) “1920. január 6.” című bejegyzéshez

Hozzászólás (előmoderált, csak a témához kapcsolódó hozzászólások jelennek meg)