Kategóriák
#kontextus Népszava Pesti Napló Sporthírlap Világ

1920. január 7.

Pesti Napló

A bajnokság őszi fordulója. A MAC—Törekvés mérkőzéssel végre lezárult az őszi szezon, bajnokság vezetőhelyének a kérdése már akkor eldőlt, amikor az addig az MTK-val együtthaladó Kispestiek vereséget szenvedtek a III. ker. TVE-től. A bajnokság második felének a helyezései is rég tisztázódtak, csupán a középső regiszterben nem lehetett előre megállapítani a végkialakulást. A MAC a BTC és Törekvés elleni szenzációs győzelmeivel nagyot lendített a pozícióján és a nyolcadik helyet biztositotta magának. A bajnokság őszi fordulójának végső állását itt adjuk:

1. MTK 25 pont, 2. Kispest 23 p., 3. FTC 20 p., 4. BTC 19 p., 5. III. ker. TVE 17 p., 6. UTE 16 p., 7. Vasas 15 p., 8. MAC 14 p. 9. NSC 13 p., 10. Törekvés 12 p., 11. MAFC 10., 12. TTC 8 p., 13. UTSE 7 p., 14. BAK 6 p., 15. 33FC 5 p.


Varga Péter

A Komoróczy-ügy. Megirtuk, hogy Komoróczy, az FTC egyik tagja, ötszáz koronát adott Varga Péternek, a Kispesti AC kitűnő kapuvédjének, ezzel akarván őt az FTC-be való belépésre rábírni. Varga a pénzt felvitte a Labdarugó Szövetségbe és ott Oprée Rezső elnöknél deponálta. Az amatőrség súlyos megsértését jelentő ügyet az MLSz pénteken fogja tárgyalni.


Megjegyzés. Bár a Pesti Napló cikkében saját magára hivatkozik, 1919 novembere és 1920 januárja között nem találtuk további említését sem Komoróczynak, sem Varga Péternek a lapban. Ellentétben a Népszavával és a Sporthírlappal.


#előzmények

Sporthírlap, 1919. szeptember 13.

Intézőválság az FTC-ben. A következő nyilatkozat közzétételére kérettünk: Alulírottak mindmáig még az FTC intézői vagyunk és sem a bécsi útból, sem más okból kifolyólag nem mondottunk le. Megbízatásunk mandátumszerü és egy évre szól. Közgyűlésünk óta a választmány most ült össze először és szeptember 11-ére küldött ki egy bizottságot, amely a football szakosztály és a csapatok tagjaival együtt megbízást fog adni a football-ügyek további vezetésére.

Még csak annyit kivánunk megjegyezni, hogy a sportlapokban reklámszerüen favorizált és állítólag a játékosok előtt máris nagy közkedveltségnek örvendő Komoróczy Lajost, akit az FTC még közelebről nem is ismer, a fent elmondottak után természetesen ezideig meg sem bízhatta intézőnek. Sporttársi üdvözlettel Fenyő Vilmos, Weisz Ágoston, Jung Sándor.


Népszava, 1919. december 6.

Kifogynak az amatőrök. Mi türés-tagadás, az amatőrök nagyon megfogyatkoztak. Ijesztő arányokban csökken a számuk és ha az ekapadás mértékét idejében nem tudják föltartóztatni, rövidesen nemcsak az egyesületekből, hanem az M. L. Sz.-ből is kipusztul valamennyi amatőr. Ez a folyamat még mindig tart, pedig itt van már a béke hajnalhasadása. Nem szabad tehát minden felelősséget a háború erkölcslazitó hatására átháritani. Össze kell fogni hogy a sok vihart látott amatőrizmust megmentsük a labdarugósportban uralkodó professzionalizmus ingoványaitól. Elölről kell kezdeni az FTC által az amatőrizmus megmentése érdekében indított akciót. Akkor az FTC zászlóbontását a Schlosser-ügy okozta. Schlosser, aki az FTC szerint több mint tiz éven át az amatőr játékosok követendő mintaképe volt, a háború alatt ott hagyta régi egyesületét A vádak özönét zúdították rá és kikiáltották profinak. Mint minden ügynek, ennek is vége lett egyszer. Az FTC kibékült az MTK-val és számos mérkőzést közös kasszára rendeltek. Schlosser amatőrségét nem vonta már kétségbe az FTC és faképnél hagyta régi követelésit, az amatőrizmus védelmének szabályokkal való körülbástyázását. Ez történt először.

Másodszor azért parázslott föl az amatőrizmusért a nemes szenvedély, mert az FTC és MTK nyári turáján több játékos idegenben maradt. Miután itthon mindig amatőrnek vallották őket, a külföld terhére csak professzionistáknak akarták betudni volt játékosaikat. Ismét tarajosra korbácsolták a football hullámzó vizét; ismét az FTC állott a mozgalom élére és az elsők között az első nem volt más, mint az, aki egyszer már egy évre csak azért kért hivatali szabadságot, hogy az amatőrizmus berkeiben remeteéletet élhessen. Megemlékeztünk akkor erről a tojástáncról. Rámutattunk, hogy néhány egyesületnek mindig a mások ügye fáj és csak addig vizsgálgatják mások amatőrségét, amig az igazság kutatásának nekitüzesedve, magukat meg nem égetik. A Budapesti Atlétikai Klubról szóló leleplezés nagyjában és egészében azután meg is akasztotta a külföldi játékosok ügyének vizsgálását. Tessék-lássék intézkedések történtek még ugyan, ezek is elmaradnak azonban, mert most a professzionalizmus vonata Komoróczy-féle szeretetadományokkal megrakodva futott be a labdaragúsportba. Most Komoróczy áll az események központjában. Azt állítják róla, hogy az FTC tagja, hogy lakásáról több játékos élelmiszerrel megrakodva távozott, hogy ilyen élelmezési akcióval függ össze Winkler közeli átlépése az FTC-be is és végül, hogy egyik ilyen élelmezési akciója balul ütött ki a Kispesti AC becsületes magatartásán. A KAC egyik játékosát két kiló vajjal bocsátották el Komoróczytól, aki néhány nap mulva gazdagabb lett a vajnak postán beküldött árával, az FTC azonban szegényebb lett egy átigazolásnak reményével. Nem munkásegyletről van szó, nagyon természetes tehát, hogy huszonnégy óra alatt megállapítják, hogy az FTC mennyire nem felelhet a történtekért. Az amatőrizmussal folytatott frivol játékot pedig abbahagyják egyidöre. Legalább is addig fognak pihenni, amig a konjunktúra vizén uj alkalom kínálkozik az amatőrség megmentésére.


Sporthírlap, 1919. december 8.

Egy játékoscsábitás kulisszatitkai.

Hatalmas szenzócióként járta be a football berkeit a múlt héten, hogy Komoróczy Lajos az FTC football osztályának tagja 500 koronát adott Varga Péternek a KAC reprezentatív kapusának ilyen módon óhajtván őt az FTC-be való belépésre megnyerni. Az első pillanatban nagy szenzációként világgá röpített hírt természetesen a kellő óvatossággal kell fogadni, mert alig hihető, hogy az 500 koronás ajándék mögött az FTC állna, s az FTC sportszerű gondolkodásról nevezetes vezetősége ilyeténképen akarna jó játékosokhoz hozzájutni. Minthogy a corpus delicitiként szereplő 500 korona már az MLSz előtt fekszik, s igy a szövetség illetékes szerve fogja az ügyben a vizsgálatot lefolytatni nincs szándékunkban annak befejezése előtt sem pro, sem kontra állást foglalni, s csupán arra szorítkozunk, hogy megszólaltatjuk az ügy közvetlenül érdekelt két szereplőjét:

Komoróczy Lajos

kérdésünkre a következő felvilágosítást adta: Mint jó módu, lelkes FTC tag minden megengedett eszközt megragad, hogy az FTC-ben az összetartást erősítve, s ezért a játékosokat többször meg is vengégelt.

Üzleti ügyeiben gyakran FTC játékosok segítségét is igénybe veszi, s nem sajnálja tőlük, ha keresnek. Ez azonban semmiféle összefüggésben nincs a sporttal. Mindenkin segít, akin segíthet anyagi támogatásban. Ami a Vargának adott 500 korona ügyét illeti, kijelenti hogy nem tekinti azt egyébnek humanisztikus alapon álló segélynél, a mellyel ő egy megszorult emberen óhajtott segíteni. Igazolási blankettát csak második találkozásukkor adott Vargának, miután az már a magyar kombinált csapat szegedi kirándulásán említette Szabónak az FTC centerhalfjának, hogy nem érzi magát jól a KAC-ban s az FTC-be akar jönni.

Ő tehát Varga e kijelentése alapján adta át neki az átigazolási blankettát. Befejezésül nyomatékkal jelenti ki, hogy az ötszáz koronát Vargának mint magánember, s nem mint az FTC egyik vezető embere adta és kicsinyes és alantas indokokból fakadó trükk azt játékoscsábitásnak feltüntetni.

Ezzel szemben

Mayer Béla

a KAC intézője azt állítja, hogy Komoróczy a KAC—„33“ mérkőzés alatt felkereste Vargát, s meginvitálta a lakására. Varga a megbeszélt időpontban el is ment Komoróczy lakására, ahol nagy dáridót csaptak, s ennek befejezéseképen kapta az átigazolási blankettát és ötszáz koronát. Varga az összeget átadta neki, s ő eljuttatta azt a szövetséghez. E lépésre az késztette, hogy Komoróczy a nyáron Eisenhofferrel szemben is hasonló eszközzel akart élni, s Varga csábításával csapatának jövő békés munkáját látja veszélyeztetve. Reméli azonban, hogy az FTC távoláll Komoróczy akciójától, s nem gördít akadályt a KAC békés munkája elé, amellyel mindenkor csak a sport ügyét kivánta és kívánja szolgálni.

E két ellentétes tartalmú nyilatkozat után érdeklődéssel várjuk a hivatalos vizsgálatot.


Világ, 1919. december 13.

December 15. Néhány nap múlva nyilvánosságra kerülnek azok az átigazolási kérelmek, amelyeket a labdarugók nyújtottak be a szövetséghez. Izgalmakat vár mindenki, meglepetést sejtenek a be nem avatottak. A legjobban talán Komoróczy Lajos van informálva, ő biztosan tudja, hogy hány idegen játékost csábított a clubjába, s igy talán azt is tudja, hogy kik azok akiket lehetett csábítani, ha mindjárt eredmény nélkül is.


Sporthírlap, 1919. december 29.

Személyi hir. Komoroczy Lajos, az FTC-nek áldozatkészségéről ismert tagja a karácsonyt megelőző héten távol volt a fővárostól. Bevásárló utat tett és kíséretében voltak Künstler József, az NSC jeles jobbszélsője. (Az FTC-be és a Testvériségbe kérte az átigazolását) valamint Gulyás József, a BAK jeles jobbösszekötője (Az FTC-be és az MTK- ba kérte az átigazolását.) Az ünnepekre mind a hárman jó egészségben érkeztek vissza.


Megjegyzés. Komoróczy Lajos neve az FTC-vel összefüggésben mindössze 1919 és 1921 között eredményezett találatot az Arcanum adatbázisaiban. Ha a szimatunk nem csal, akkor akkor róla lehet szó:

Császári és bicskei Komoróczy Lajos vállalkozó és Botfán Marika jegyesek.

(Az Újság, 1922. november 19.)

— (Házasság.) Császári és bicskei Komoróczy Lajos vállalkozó és Botfán Marika f. hó 4-én délelőtt 11 órakor tartják esküvőjüket a fasori református templomban.

(Nemzeti Újság, 1923. február 4.)

Komoróczy Lajos termény és takarmány kereskedő. Budapest, VI., Teréz-körut 35.
Budapesti kir. tvszk 1924. II. 4. Cg 22442/1. 27143/1. Cégbirt.: Komoróczy Lajos budapesti lakós, termény és takarmánycikkeknek fogyasztók és továbbárusitók részére való árusitásával foglalkozó iparüzlettulajdonos. (720.) — (XLVII. köt. 170. lap.) (1924—11.)

(Központi Értesítő, 1924. március 13.)

Bicskei és császári, komoróci Komoróczy Lajos földbirtokos, az őri ref. egyház hosszú időn át volt főgondnoka, v. törvényhatósági bizottsági tag stb. életének 70-ik évében, hosszú betegség után március 25-én elhunyt.

(Nemzeti Újság, 1928. március 30.)


573/1931. szám. Komoróczy Lajos termény, burgonya és bornagykereskedő őri cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a nyíregyházai kir. törvényszék az eljárást meginditotta. Kifogások bejelentése 45 nap alatt.

(Budapesti Közlöny, 1931. március 28.)

A bicskei és császári Komoróczy családról bővebben Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai c. kiadványban lehet olvasni. Azt mi is csak feltételezzük, hogy a terménykereskedő és a nemesi előnevekkel rendelkező Komoróczyk ugyanazt a személyt jelölik.


#kontextus

Elfogtak egy veszedelmes kommunistát. A rendőrség letartóztatta Bella József volt kommunistát, a ki a proletárdiktatúra alatt zászlóaljparancsnok volt. Ő volt az, a ki a kommün kitörése napján lefegyverezte a kispesti rendőrséget. A kommün alatt a beszolgáltatott fegyverek és vadászfegyverek az ő kezelésére voltak hízva és megengedte, hogy azokat illetéktelen emberek széthordják és elprédálják. Osztály- és felekezet elleni izgatással is vádolják. Bellát a rendőrség átadta az ügyészségnek.

(Az Est)

Kegyelem a kispesti gyilkosoknak.
(A Kúria megkegyelmezett a Farkas-házaspárnak. — Életfogytiglani fegyházra változtatták az ítéletet.)

A budapesti büntetőtörvényszék rögtönitélő bírósága Langer dr. kúriai bíró vezetésével ma délben kiszállott a Margit-köruti fogházba, hogy ott kihirdesse a magyar Kúria Farkas Mátyás és feleségének kegyelmi ügyében hozott határozatát. A fogházból elővezették a két elítéltet, akik közül Farkas Mátyás teljesen összetört, úgyszólván napok alatt esztendőket öregedett. Langer Jenő dr. kihirdette, hogy a Kuria az előterjesztett kegyelmi kérvényeknek helyt adott és mind a két halálra ítéltet életfogytiglani fegyházra változtatta át. A tárgyalás ezzel befejezést nyert, a vádlottakat elvezették.

(Kis Újság)

Hozzászólás (előmoderált, csak a témához kapcsolódó hozzászólások jelennek meg)